Періодизація історії України

Періодизація історії України та взагалі історії дуже умовна. За часи СРСР існувала єдина періодизація історії побудована на принципах марксизму. Після розпаду СРСР та відходу від офіційного марксизму, були відкинуті і єдино вірні погляди на періодизацію історії.

Взагалі потрібно сказати: “Навіщо потрібна періодизація історії?”. Періодизація історії потрібна в першу чергу для зручності вивчення історії, для того щоб як дослідникам, так і історикам любителям було легше займатися історією, фільтрувати велику кількість історичних джерел за хронологічний, кульутрологічним чи іншими принципами. Також періодизація історії дозволяє поглянути на історію під певним кутом, з точки зору воєнного, політичного, культуного, економічного, соціального  розвитку.

На сьогодні,  Історична Наука  в Україні накопичила велику кількість періодизацій історії України.   Розглянемо декілька із них.

Формаційний  підхід до періодизації. В основу формаційного підходу покладено соціально-економічний розвиток суспільства, основні періоди:

1. Первісно-общинна формація. Виникає з появою першрї людини на території сучасної України ( 1 млн. років тому) до появи перших держав на території України (Київська Русь – ?X ст.). Цей період характеризують: відсутність приватної власності, общинне існування людей, відсутність класів, слабкий розвиток продуктивних сил.

2. Рабовласницька формація. Виникає з появою перших цивілізацій. На території України класично не була представлена в перших слов’янських державах, а лише в іноетнічних державах – міста держави в Північної Причорномор”ї, пізніше Римська імперія. Рабовласницька формація характеризується наявністю приватної власності, експлуатацією (рабство) та більш високим розвитком продуктивних сил. Виникають антагоністичні класи – раби та рабовласники.

3. Феодальна формація. Виникає з появою феодальної держави Київська Русь у  ?X ст. Період феодалізму тривав на території України від  ?X ст до 1861 року – відміни кріпосного права в Російськії імперії. У цей період продовжує існувати приватна власність, людство існує в межах двох великких класів – феодалів, які володіли землею та кріпаками, які були прикріплені до землі, але були особисто вільні. Продуктивні сили набато зростають у порівнянні з рабовласницькою формацією – кріпаки були зацікавлені в результатах своєї праці.

4. Капіталістина формація. На території України виникає після відміни кріпацтва в Росії 1861 рік та Австрії 1848 рік. Тривала до 1917 року – Світової Соціалістиної Революції. В період капіталізму існують два “ворожі” класи  – капіталісти (власники капіталів) та пролетаріат. Продуктивні сили розвиваються виходять на небачений рівень.

5. Комуністина формація. Виникає після 1917 року і повалення старого режиму. Характеризується відсутністю експлуатації людини людиною та класів. Проте це було тільки в теорії, на практиці було зовсім інше.

За характером розвитку суспільних відносин існує ще одна, цікава (як на нашу думку періодизація). Періодизація історії України за рівнем розвитком суспільства:

1. Доіндустріальне суспільство (аграрне або традиційне). Виникає з появою перших людей на території України, проіснувало до 30-х років ?? ст – примусової колективізації та руйнування традиційного сила. Основна маса населення України – це селяни, які займаються сільським господарством.

2. Індустріальне суспільсвто. Хронологія: 1930-ті до 1991 року. Більшість населення України проживає в містах, основа економіки – промисловість.

3. Постіндустріальне сіспільсво. Ця стадія історичного розвитку триває з 1991 року отриманням незалежності Україною до сьогодні. Більшість населення України працює в сфері послуг.

Культурологічна періодизація. Складена за принципом домінування культурних парадигм:

1. Дохристиянська цивілізація або міфологічна – від появи людини на території сучасної України до прийняття християнства у 988 року. Домінування міфологічного світогляду.

2. Християнстка цивілізація – 988 – 1917 – утворення СРСР та перехід на марксистський світогляд. Домінування християнської культури та світогляду.

3. Марксистська цивілізація. 1917 -1991 рр. – часи існування СРСР.  В українському суспільстві домуніє марксистський світогляд.

4. Постхристиянська цивілізація. Від 1991 року – в українському суспільстві домінує постхристиянська культурна парадигма.

Остання періодизація яку ми розглянемо – Хронологічна, яка є найбільш простою і побудована за хронологічним принципом. Періодизація історії України за хронологічним принципом, хоч і з невеликими відмінностями,  проте практично відповідає періодизації всесвітньої історії (Історії Європи).

Хронологічна періодизація:

1. Давня історія України – від появи першої людини (1 млн років тому) до V? ст. – виникнення перших слов’янських державних утворень (проте часто Давню історію України продовжують до ???? ст. остаточної загибелі Київської Русі).

2. Середньовічна історії України – V? ст. (або ???? ст.) до 1569 року – Люблінська унія – створення Речі Посполитої. Основні віхи періоду – Існування Київської Русі, удільний період, Русько-Литовська держава.

3. Нова історія України – 1569 – 1914 (або початок ?? ст. ) до початку Українських національних змагань під час Першої Світової війни. Перебування України у складі Речі Посполитої, а пізніше у складі Австро-Угорської та Російської імперій.

4. Новітня Історія України – Від 1914 року, продовжується і нині.  Основні віхи : Укранська національна революція, перебування у складі СРСР, незалежна Україна.

Залишити відповідь